Avís Legal

Les presents Condicions Generals d'ús regulen l'ús dels continguts i serveis del present lloc web que Diagonal Azafatas, com titular, posa a disposició dels usuaris.

L´Accés al lloc és lliure i gratuït. No obstant això, és possible que en relació amb determinats continguts i serveis, l'usuari hagi d'omplir un formulari amb les dades personals que se li demanin. La utilització del lloc web atribueix a la persona la condició d'usuari, i implica l'acceptació d'aquestes condicions generals d'ús.

Informació del lloc web

Diagonal Azafatas amb domicili a Alfons XII, 67 3r, 08006 de Barcelona, ​​amb direcció de contacte electrònica info@diagonalazafatas.com, gestiona la seva informació a Internet a través diagonalazafatas.com.

Propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de Diagonal Azafatas els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, que inclou els continguts i elements gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació i la resta de parts. Correspon en exclusiva a Diagonal Azafatas l'exercici dels drets d'explotació en qualsevol forma: reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Protecció de dades de caràcter personal

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del lloc web, el seu tractament se sotmet a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra normativa aplicable. Les dades es tractaran per les finalitats indicades en els avisos corresponents i NO s'incorporaran a un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les seves dades de caràcter personal tractades per Diagonal Azafatas, en els termes i condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a info@diagonalazafatas.com, o la adreça postal Diagonal Azafatas que consta al principi d'aquest avís legal.